امروز سه شنبه 18 مرداد 1401 medcongress.cloob24.com
0

برگزارکنندگان: انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
زمان برگزاری: 24 الی 26 آبان 1397
ارسال خلاصه مقالات: 15 شهریور 1397
مکان
برگزاری: اصفهان، هتل عباسی

همایش همزمان:
هفدهمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران 

سایت همایش

0

برگزارکنندگان: انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
زمان برگزاری: 24 الی 26 آبان 1397
ارسال خلاصه مقالات: 15 شهریور 1396
مکان برگزاری: اصفهان، هتل عباسی

همایش همزمان:
همایش سالانه پرستاری سرطان

سایت همایش

0

برگزارکننده: انجمن علمی گفتاردرمانی ایران
زمان برگزاری: 11 الی 13 اردیبهشت 1398
ارسال خلاصه مقالات: 15 دی 1397
مکان برگزاری: تهران  

سایت همایش
سایت انجمن

0

برگزارکننده: گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، هسته پژوهشی اختلالات خلقی مرکز تحقیقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران
زمان برگزاری: 24 الی 26 بهمن 1397
ارسال مقالات: 15 مهر 1397
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی  

سایت همایش

0

موضوع: بازتوانی و تروما
برگزارکنندگان: مرکز تحقیقات ترومای جاده ای دانشگاه علوم پزشکی گیلان، معاونت بهداشتی وزارت بهداشت
ز
مان برگزاری: 3 الی 4 آبان 1397
ارسال خلاصه مقالات: 15 شهریور 1397
مکان برگزاری: رشت، سالن آمفی تئاتر دانشکده پزشکی رشت

 سایت همایش

0

برگزارکنندگان: موسسه عالی آموزشی پژوهشی طب انتقال خون، مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران، انجمن علمی انتقال خون ایران
زمان برگزاری: 10 الی 12 مهر 1397
ارسال مقالات: 31 مرداد 1397
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های پژوهشگاه نیرو

همایش همزمان: چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن آسیایی انتقال خون

سایت همایش

0

برگزارکنندگان: بخش قلب بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران
زمان برگزاری: 3 الی 4 آبان 1397
مکان برگزاری: تهران، سالن پرفسور عدل بیمارستان سینا

سایت بیمارستان

0

موضوع: جایگاه داروسازان در توسعه، آموزش و پژوهش صنایع آرایشی بهداشتی
برگزارکننده: انجمن داروسازان ایران
زمان برگزاری: 7 الی 9 شهریور 1397
مکان برگزاری: تهران، هتل المپیک

سایت همایش

0

برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
زمان برگزاری: 21 الی 21 آذر 1397
ارسال خلاصه مقالات: 30 مهر 1397
مکان برگزاری: سبزوار 

سایت همایش

0

برگزارکننده: مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
زمان برگزاری: 12 الی 13 دی 1397
ارسال خلاصه مقالات: 30 مهر 1397
مکان برگزاری: تهران، فرهنگستان علوم پزشکی

 سایت همایش