امروز سه شنبه 18 مرداد 1401 medcongress.cloob24.com
0

موضوع: مدیریت عوارض جراحی
برگزارکنندگان: جامعه جراحان خراسان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
زمان برگزاری: 20 الی 23 آذر 1397
ارسال خلاصه مقالات: 1 آبان 1397
مکان برگزاری: مشهد، مجتمع برج سفید دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سایت جامعه جراحان خراسان