امروز سه شنبه 18 مرداد 1401 medcongress.cloob24.com
0

برگزارکنندگان: انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران
زمان برگزاری: 13 الی 15 آذر 1397
ارسال خلاصه مقالات: 10 مهر 1397
مکان برگزاری: تهران

سایت همایش

0

برگزارکنندگان: بخش قلب بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران
زمان برگزاری: 3 الی 4 آبان 1397
مکان برگزاری: تهران، سالن پرفسور عدل بیمارستان سینا

سایت بیمارستان

0

برگزارکنندگان: مرکز تحقیقات بیماری های خودایمنی و تاولی گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان رازی
زمان برگزاری: 30 آبان الی 2 آذر 1397
ارسال خلاصه مقالات: 30 مهر 1397
مکان برگزاری: تهران، هتل المپیک  

سایت همایش

0

برگزارکننده: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
زابل زمان برگزاری: 18 الی 19 مهر 1397
ارسال خلاصه مقالات: 1 شهریور 1397
مکان برگزاری: تهران، سالن همایش های ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران  

سایت همایش

0

برگزارکنندگان: دانشگاه علوم پزشکی تهران، واحد ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت
زمان برگزاری: 20 الی 22 آذر 1397
ارسال مقالات: 15 آبان 1397
مکان برگزاری: تهران، سالن همایش های ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

سایت همایش

1

برگزارکننده: مرکز تحقیقات ایمونولوژی آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
زمان برگزاری: 7 الی 9 اسفند 1397
ارسال خلاصه مقالات: 15 آبان 1397
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های مرکز طبی کودکان

سایت همایش

0

برگزارکنندگان: ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز قلب تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران
زمان برگزاری: 21 الی 21 تیر 1397
مکان برگزاری: تهران، مرکز قلب تهران

سایت همایش

0

برگزارکننده: کانون هم اندیشی سرطان کولورکتال مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران
زمان برگزاری: 10 الی 11 مرداد 1397
ارسال خلاصه مقالات: 20 تیر 1397
مکان برگزاری: تهران، تالار امام مجتمع بیمارستانی امام

سایت همایش

0

برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی تهران
زمان برگزاری: 2 الی 2 مرداد 1397
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های مجتمع بیمارستانی امام خمینی

سایت همایش