امروز سه شنبه 18 مرداد 1401 medcongress.cloob24.com
0

موضوع: حوادث و تروما در شیرخواران و کودکان
برگزارکنندگان: انجمن جراحان کودکان ایران، مرکز تحقیقات جراحی کودکان شهید بهشتی
زمان برگزاری: 18 الی 22 خرداد 1398
ارسال خلاصه مقالات: 15 اسفند 1397
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی   

 سایت همایش

0

موضوع: سومین کنگره سلامت مردان، ناباروری و سرطان های شایع مردان
برگزارکنندگان: مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت
ز
مان برگزاری: 1 الی 3 اسفند 1397
ارسال مقالات: 30 آذر 1397
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

 سایت همایش

0

برگزارکنندگان: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن تغذیه ایران، انجمن علمی تغذیه ایران، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
زمان برگزاری: 28 الی 30 آذر 1397
ارسال خلاصه مقالات: 15 شهریور 1397
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

سایت همایش

0

برگزارکننده: گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
زمان برگزاری: 27 الی 30 آذر 1397
مکان برگزاری: تهران، بیمارستان کودکان مفید 

سایت همایش

0

برگزارکننده: مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زمان برگزاری: 1 الی 3 اسفند 1397
ارسال خلاصه مقالات: 15 دی 1397
مکان برگزاری: تهران

سایت همایش

0

برگزارکنندگان: مرکز تحقیقات بهبود کیفیت مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن مراقبت های ویژه ایران، انجمن علمی مهندسی سیستم های سلامت
زمان برگزاری: 25 الی 26 مهر 1397
ارسال مقالات: 31 مرداد 1397
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، تالار ابوریحان

سایت همایش