امروز سه شنبه 18 مرداد 1401 medcongress.cloob24.com
0

برگزارکنندگان: دانشگاه علوم پزشکی گیلان، کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی وزارت بهداشت، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
زمان برگزاری: 30 آبان الی 1 آذر 1397
ارسال خلاصه مقالات: 30 شهریور 1397
مکان برگزاری: رشت

سایت همایش

0

موضوع: بازتوانی و تروما
برگزارکنندگان: مرکز تحقیقات ترومای جاده ای دانشگاه علوم پزشکی گیلان، معاونت بهداشتی وزارت بهداشت
ز
مان برگزاری: 3 الی 4 آبان 1397
ارسال خلاصه مقالات: 15 شهریور 1397
مکان برگزاری: رشت، سالن آمفی تئاتر دانشکده پزشکی رشت

 سایت همایش