امروز سه شنبه 18 مرداد 1401 medcongress.cloob24.com
0

موضوع: حوادث و تروما در شیرخواران و کودکان
برگزارکنندگان: انجمن جراحان کودکان ایران، مرکز تحقیقات جراحی کودکان شهید بهشتی
زمان برگزاری: 18 الی 22 خرداد 1398
ارسال خلاصه مقالات: 15 اسفند 1397
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی   

 سایت همایش

0

برگزارکننده: گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، هسته پژوهشی اختلالات خلقی مرکز تحقیقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران
زمان برگزاری: 24 الی 26 بهمن 1397
ارسال مقالات: 15 مهر 1397
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی  

سایت همایش

0

برگزارکنندگان: جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
زمان برگزاری: 18 الی 19 شهریور 1397
ارسال خلاصه مقالات: 1 شهریور 1397
مکان برگزاری: تهران مرکز همایش های رازی

 سایت همایش

0

موضوع: باروری، ناباروری و اختلالات جنسی
برگزارکننده: انجمن علمی داروسازان ایران
زمان برگزاری: 1 الی 3 شهریور 1397
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی 

سایت همایش

0

برگزارکننده: مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران
زمان برگزاری: 26 الی 28 آبان 1397
ارسال مقالات: 15 مهر 1397
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی  

سایت همایش

0

برگزار کننده: انجمن علمی جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن ایران
زمان برگزاری: 6 الی 9 آذر 1397
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی

سایت همایش