امروز سه شنبه 18 مرداد 1401 medcongress.cloob24.com
0

برگزارکنندگان: دانشگاه علوم پزشکی گیلان، کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی وزارت بهداشت، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
زمان برگزاری: 30 آبان الی 1 آذر 1397
ارسال خلاصه مقالات: 30 شهریور 1397
مکان برگزاری: رشت

سایت همایش

0

برگزارکننده: مرکز توسعه پیشگیری و درمان و دفتر پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی کشور
زمان برگزاری: 23 الی 24 آبان 1397
ارسال مقالات: 20 مهر 1397
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

سایت همایش

0

برگزارکنندگان: انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
زمان برگزاری: 24 الی 26 آبان 1397
ارسال خلاصه مقالات: 15 شهریور 1397
مکان
برگزاری: اصفهان، هتل عباسی

همایش همزمان:
هفدهمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران 

سایت همایش

0

برگزارکنندگان: انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
زمان برگزاری: 24 الی 26 آبان 1397
ارسال خلاصه مقالات: 15 شهریور 1396
مکان برگزاری: اصفهان، هتل عباسی

همایش همزمان:
همایش سالانه پرستاری سرطان

سایت همایش

0

برگزارکنندگان: بخش قلب بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران
زمان برگزاری: 3 الی 4 آبان 1397
مکان برگزاری: تهران، سالن پرفسور عدل بیمارستان سینا

سایت بیمارستان

0

برگزارکنندگان: مرکز تحقیقات بیماری های خودایمنی و تاولی گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان رازی
زمان برگزاری: 30 آبان الی 2 آذر 1397
ارسال خلاصه مقالات: 30 مهر 1397
مکان برگزاری: تهران، هتل المپیک  

سایت همایش

0

برگزارکننده: مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران
زمان برگزاری: 26 الی 28 آبان 1397
ارسال مقالات: 15 مهر 1397
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی  

سایت همایش

0

برگزارکنندگان: شرکت شفای کردستان، دانشگاه علوم پزشکی کردستان
زمان برگزاری: 5 الی 7 آبان 1397
ارسال خلاصه مقالات: 31 تیر 1397
مکان برگزاری: سنندج، شزکت شفای کردستان

سایت همایش

0

برگزارکنندگان: دانشگاه آزاد گرگان، انجمن بیوشیمی فیزیک ایران
ز
مان برگزاری: 1 الی 2 آبان 1397
ارسال خلاصه مقالات: 15 شهریور 1397
مکان برگزاری: گرگان

سایت همایش