امروز سه شنبه 18 مرداد 1401 medcongress.cloob24.com
0

برگزارکنندگان: انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران
زمان برگزاری: 13 الی 15 آذر 1397
ارسال خلاصه مقالات: 10 مهر 1397
مکان برگزاری: تهران

سایت همایش

0

موضوع: مدیریت عوارض جراحی
برگزارکنندگان: جامعه جراحان خراسان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
زمان برگزاری: 20 الی 23 آذر 1397
ارسال خلاصه مقالات: 1 آبان 1397
مکان برگزاری: مشهد، مجتمع برج سفید دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سایت جامعه جراحان خراسان

0

برگزارکنندگان: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن تغذیه ایران، انجمن علمی تغذیه ایران، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
زمان برگزاری: 28 الی 30 آذر 1397
ارسال خلاصه مقالات: 15 شهریور 1397
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

سایت همایش

0

برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
زمان برگزاری: 21 الی 21 آذر 1397
ارسال خلاصه مقالات: 30 مهر 1397
مکان برگزاری: سبزوار 

سایت همایش

0

برگزارکنندگان: انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران، دانشگاه علوم پزشکی یزد
زمان برگزاری: 2 الی 4 آذر 1397
ارسال مقالات: 20 مهر 1397
مکان برگزاری: یزد، بیمارستان شهید صدوقی

سایت همایش

0

برگزارکننده: گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
زمان برگزاری: 27 الی 30 آذر 1397
مکان برگزاری: تهران، بیمارستان کودکان مفید 

سایت همایش

0

برگزارکننده: انجمن علمی پزشکان عفونی کودکان ایران
زمان برگزاری: 7 الی 9 آذر 1397
ارسال مقالات: 31 شهریور 1397
مکان برگزاری: تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  

سایت انجمن عفونی کودکان

0

برگزارکنندگان: دانشگاه علوم پزشکی جهرم، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، وزارت بهداشت
زمان برگزاری: 27 الی 29 آذر 1397
ارسال خلاصه مقالات: 20 مهر 1397
م
کان برگزاری: جهرم

همایش همزمان:
پنجمین همایش ملی اخلاق و شیوه های نوین درمان ناباروری 

سایت همایش

0

برگزارکنندگان: دانشگاه علوم پزشکی تهران، واحد ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت
زمان برگزاری: 20 الی 22 آذر 1397
ارسال مقالات: 15 آبان 1397
مکان برگزاری: تهران، سالن همایش های ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

سایت همایش

0

برگزارکننده: انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران
زمان برگزاری: 28 الی 30 آذر 1397
مکان برگزاری: کیش، مرکز همایش های بین المللی کیش 

سایت همایش