امروز سه شنبه 18 مرداد 1401 medcongress.cloob24.com
0

موضوع: حوادث و تروما در شیرخواران و کودکان
برگزارکنندگان: انجمن جراحان کودکان ایران، مرکز تحقیقات جراحی کودکان شهید بهشتی
زمان برگزاری: 18 الی 22 خرداد 1398
ارسال خلاصه مقالات: 15 اسفند 1397
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی   

 سایت همایش