امروز سه شنبه 18 مرداد 1401 medcongress.cloob24.com
0

برگزارکنندگان: انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران
زمان برگزاری: 13 الی 15 آذر 1397
ارسال خلاصه مقالات: 10 مهر 1397
مکان برگزاری: تهران

سایت همایش