امروز سه شنبه 18 مرداد 1401 medcongress.cloob24.com
0

برگزارکننده: مرکز توسعه پیشگیری و درمان و دفتر پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی کشور
زمان برگزاری: 23 الی 24 آبان 1397
ارسال مقالات: 20 مهر 1397
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

سایت همایش